יום שישי, 20 בנובמבר 2015

Prepositions of time - מילות יחס של זמן

            
      Prepositions of time - מילות-יחס של זמן

in, on or at?

* בשנה/בעונה/בחודש/בתקופה: in
Shakespeare died in 1616.

She met her husband in 1998.

They will come in December.

The trees here are really beautiful in the spring.

These songs were very popular in the nineties.

This man is in his fifties.


* בחלקי היממה: in
in the morning, in the afternoon, in the eveningI am going to the movies in the afternoon.
* ביום בשבוע/סוף שבוע/בתאריך מסוים/ביום מסוים:  on
She plays tennis on Mondays.

I’ll see you on Saturday afternoon.

What are you doing on the weekend?

Her son was born on the 21st of July.

She was very pretty on her wedding day.


* בחלקי היממה/בשעה מסוימת: at

at noon, at night, at midnight

I’ll meet you at midnight.

School starts at 8 O’clock.


* בתקופות החגים: at

We are going on holidays at Christmas/Easter.


* בארוחות (breakfast, lunch, dinner) : at

Many guests will be here at dinner.

What kinds of meat do you serve at lunch?