יום שני, 30 במרץ 2015

Turn someone into or Turn someone in to?

Turn someone into or Turn someone in to?
יום שני, 2 במרץ 2015

שייכות שמות-עצם - Possessive Nouns


          שייכות שמות-עצם - Possessive Nouns

1.     בעברית: קיים קשר של נִסְמָך [מה שייך] וסוֹמֵך [למי שייך]
למשל:
הספר של הילד (הספר שייך לילד)
הבית של הורַי (הבית שייך להורַי)

2.     גם באנגלית מילת השייכות "של" מחברת בין שני שמות-עצם.
אבל צורת מילת השייכות תלויה בסומך- האם הוא ביחיד או ברבים

3.     אם הסומך הוא ביחיד - אזי מילת השייכות היא: ‘S
למשל:
הספר של הילד - The boy’s book
החתול של מרים - Mary’s cat
החתולים של מרים - Mary’s cats

יש לשים לב,
מה שקובע הוא הסומך [מרים] ולא הנסמך [חתול/חתולים]

4.     אם הסומך הוא ברבים - אזי מילת השייכות היא:
למשל:
הספר של הילדים - The boys book
הספרים של הילדים - The boys books
יש לשים לב:
א.   האות S שייכת כאן לנטיית הרבים ואיננה חלק ממלת השייכות - זאת בנגוד לסומך היחיד: שָם האות S היא חלק ממלת השייכות ‘S]
ב.    מה שקובע הוא הסומך [ילדים] ולא הנסמך [ספר/ספרים]
5.     בסומך רבים - יש יוצאי-דופן:
כאשר שם העצם ברבים אינו מסתיים ב: S (למשל: child - children, man - men, brother-in-law - brothers-in law)) אזי מילת השייכות תהיה כמו בסומך יחיד:
הכדור של הילדים - The children’s ball (ולא: the childrens ball )
המכוניות של הגברים - The men’s cars (ולא: the mens cars )
הנשים של הגיסים שלי - My brothers-in-law’s wives (ולא: My brothers-in-laws wives)
6.     דוגמאות ל:  ‘s - סומך ביחיד
1.    The cat of Mary - Mary’s cat

2.    The house of Jack - Jack’s house

3.    The foot of the girl - The girl’s foot

4.    The book of the boy - The boy’s book

5.    The shirt of the man - The man’s shirt

6.    The shirts of the man - The man’s shirts

7.    The ball of the children - The children’s ball (יוצא דופן-רבים)

8.    The cars of the men - The men’s cars (יוצא דופן-רבים)

9.    My brother-in-law’s office is in this building.

10.        My two brothers-in-law’s wives are my sisters. (יוצא דופן-רבים)


7.     דוגמאות ל:  - סומך ברבים


1.    The home of the boys - The boys home

2.    The voice of the pupils - The pupils voice

3.    The voices of the pupils - The pupils voices

4.    The choir of the ladies - The ladies choir

5.    The book of the girls - The girls book

6.    The books of the girls - The girls books